جایگاه شورای شهر در مورد تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

جایگاه شورای شهر از حیث ذی صلاح بودن یا صلاحیت نداشتن در خصوص اختلافات ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، موضوع یکی از دادنامه های ابطالی دیوان عدالت اداری است که در زیر درج می گردد.

گفتنی است که طبق اصل ۷۳ قانون اساسی: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

شورای اسلامی شهر بناب ، در قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ تصویبی خود مقرر داشته است برای رفع هرگونه مشکل در اجرای مصوبه شورای اسلامی بناب در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود.

از این مصوبه شکایت شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اصدار رای نموده است:

رای دیوان راجع به جایگاه شورای شهر در موضوع توافقات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۳

تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۱/۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۰۷- ۰۰۰۱۰۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شـوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه برمبنای ردیف ۱۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری بناب مقرر شده است که برای رفع هرگونه مشکل در اجرای مصوبه شورای اسلامی بناب در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود و این امر منجر به اعطای صلاحیت تفسیر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شورای اسلامی شهر بناب می‌شود، بنابراین مقرره مزبور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این مطلب در خصوص جایگاه شورای شهر در مورد تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری توسط مسعود فریدنی ( وکیل شهرداری ) تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*