نظریه مشورتی در مورد قانون فروش تراکم شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

قانون فروش تراکم شهرداری چیست؟آیا شهرداری ها مجاز به فروش تراکم هستند؟ باید گفت متاسفانه فروش تراکم موجب بروز نابهنجاری و آشفتگی در بخش شهرسازی گردیده است و به عنوان یک شهروند با تراکم فروشی مخالف می باشیم.

با این حال در روابط ادارای و مناسبات حقوقی ،حکم قانون در مورد فروش تراکم ملاک عمل است.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره  ۷/۹۹/۱۱۲۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ به بحث قانون فروش تراکم شهرداری پرداخته است که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی در مورد قانون فروش تراکم شهرداری

استعلام :

 ١- حكم فروش تراکم توسط شهرداری کدام است ؟ صحت ، بطلان یا عدم نفوذ ؟

۲- در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداری ، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به پلاک ثبتی خاص و معینی صحیح است ؟ یا آن که فروش تراکم به صورت سیار یعنی تراکمی که اختصاص به پلاک ثبتی خاص ندارد نیز صحیح است ؟

 پاسخ :

 ۱- فروش و واگذاری تراکم با لحاظ بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رعایت مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ فاقد منع قانونی است .

 ۲- با توجه به اطلاق « تراکم » در بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۴ ، فروش و واگذاری آن به صورت سیار یا ثابت تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

این مطلب در خصوص قانون فروش تراکم شهرداری تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*