نحوه محاسبه جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری برای جریمه اضافه بنا در شهر

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

نحوه محاسبه جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری از حیث اینکه تخلفات ساختمانی شامل بر اضافه بنا یا احداث بنای بدون پروانه بر اساس چه معیارهایی و با چه ضریبی مورد جریمه قرار می گیرند ،از مباحث مهم دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

در واقع گاهی مالک به میزان جریمه و سنگین بودن آن معترض است.در فرضی که شعبه دیوان بر ناعادلانه یا نامتناسب بودن جریمه معتقد باشد،رای مورد اعتراض کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به موضوع به همان شعبه کمیسیون ماده ۱۰۰ اعاده می گردد.

نمونه رای درباره نحوه محاسبه جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری

جریمه تخلفات ساختمانی، بر اساس موقعیت ملک از نظر مکانی و متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی و ارزش معاملاتی ملک در سال وقوع تخلف تعیین می‎شود.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۱۵۱

رای بدوی

دادنامه شماره: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۱۲۰۲ مورخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۸

رأی دیوان در خصوص نحوه محاسبه جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه رأی معترض‎عنه بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در ‌آن مشهود نمی‌باشد و ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و مضافاً جریمه تعیینی بر اساس سال وقوع تخلف و با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی و متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی و ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف محاسبه گردیده، فلذا مستنداً به مفاد رأی وحدت رویه به شماره ۴۲ به تاریخ ۲۵/۲/۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ از ماده صد شهرداری دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‎دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اکابری ـ توکلی دهاقانی

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ که اقدام بر صدور رأی به شماره … به رعایت رأی صادره از شعبه ۳۱ به شماره ۱۶۱۰ – ۸۶/۸/۲۶ کرده است؛ کارشناسان حوزه ریاست از حیث عدم رعایت تاریخ تخلف رأی مذکور را قابل نقض دانسته است، لذا با توجه به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی به شماره ۴۲ – ۷۸/۶/۲ زمان، موثر در تعیین میزان جریمه خواهد بود و در رأی صادره از کمیسیون بدوی و تجدید‎نظر لحاظ نشده است؛ لذا ضمن نقض رأی شعبه ۲۱، حکم به ورود شکایت شاکی و نیز نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه- جعفر ورامینی ـ اسکندری

منبع دادنامه : نمونه آرا قوه قضاییه

بیشتر بدانید: بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

این مطلب با موضوع نحوه محاسبه جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری تدوین گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*