رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تابلو سردرب مغازه

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

عوارض تابلو سردرب مغازه که توسط برخی شهرداریها و بر اساس مصوبات شوراهای اسلامی شهرها وصول می شود در موارد متعددی مورد شکایت شهروندان بوده است.

شایان ذکر است عوارض تابلوهایی که معمولاً در پیاده روها و معابر روی پایه های فلزی نصب می شوند،متفاوت از عوارض تابلوهای سردرب مغازه ها می باشد.

تفاوت بین تابلو منصوبه در معابر و جلوی مغازه ها و پاساژها این است که صاحب تابلو از معبر و پیاده رو استفاده می نماید و همین وجه فارق موجب توجیه وصول عوارض چنین تابلوهایی می گردد،حال آنکه در مورد تابلوهای منصوب بر سردر مغازه ها چنین نیست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۹۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ در این باره رایی صادر نموده است.

مصوبه مورد اعتراض درباره عوارض تابلو سردرب مغازه

شورای اسلامی شهر فاضل آباد درتعرفه عوارض و بهای خدمات شهری آورده است:

ماده ۳۰ : عوارض نصب تابلو

 با عنایت به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها که اراضی معابر، کوچه، میادین و پارکهای عمومی به عنوان ملک عمومی و در مالکیت شهرداری است و با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۹۲ قانون شهرداریها، لایحه مقررات اخذ بهاء خدمات و هزینه خسارات از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات (عوارض نصب‌کنندگان تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی) به شرح ذیل تنظیم گردیده است:

۱) نوع تابلوی معمولی (بنر، فلزی یا چوبی) (اختصاصی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

۱

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

۰۰۰؍۳۰ریال

۲

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، متصل و یا جدا از ملک

۰۰۰؍۳۰۰ریال

۲) نوع تابلوی معمولی (بنر، فلزی یا چوبی) (تبلیغاتی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

۱

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

۰۰۰؍۱۰۰ ریال

۲

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، متصل و یا جدا از ملک

۰۰۰؍۰۰۰؍۱ ریال

۳) نوع تابلوی نئون پلاستیکی (اختصاصی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

۱

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

۰۰۰؍۳۵ ریال

۲

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک

۰۰۰؍۳۵۰ ریال

۴) نوع تابلوی نئون پلاستیک (تبلیغاتی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

۱

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

۰۰۰؍۱۵۰ ریال

۲

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک

۰۰۰؍۰۰۰؍۱ ریال

۵) انواع دیگر (کامپیوتری، دیجیتالی و چاپی) (اختصاصی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

۱

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

۰۰۰؍۶۰ ریال

۲

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک

۰۰۰؍۴۵۰ ریال

۶) نوع دیگر (کامپیوتری، دیجیتالی و چاپی) (تبلیغاتی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

۱

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

۰۰۰؍۳۰۰ ریال

۲

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک

۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ریال

۷) شهرداری اجازه دارد بابت نصب تابلوهای واحدهای کسبی در کلّیه نقاط شهر که رعایت ابعاد مندرج در آیین‌نامه مصوب شورای اسلامی شهر را نمی‌نمایند، در صورت موافقت شهرداری به ابقاء تابلوهای مذکور مبالغی به شرح ذیل را برای یک بار وصول نماید.

۱-۷) مغایرت مساحت تا ۲ مترمربع مشمول ۵۰ درصد عوارض مندرج در جداول فوق بر مبنای یک سال.

۲-۷) مغایرت مساحت بیش از ۲ مترمربع مشمول ۱۰۰ درصد عوارض مندرج در جداول فوق بر مبنای یک سال

تبصره۱: کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایلند برای زیباسازی شهر بر روی دیوارها طرحی را اجراء نمایند (نقاشی) پس از تأیید طرح توسط واحد زیباسازی، رایگان مجوز صادر می‌گردد.”

پس از وصول پاسخ شورای شهر،هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین رای داده است:

رأی هیأت عمومی در مورد عوارض تابلو سردرب مغازه

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف منصوبه در سردرب مغازه ها، بانکها و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل آباد مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف در ماده ۳۰ و بندهای آن که از اطلاق آن فهمیده می شود به دلایل مندرج در رأی شماره ۴۱۵- ۱۶؍۶؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

این مطلب با موضوع  رأی هیأت عمومی در مورد عوارض تابلو سردرب مغازه تدوین گردیده است.

 

ارسال پاسخ

*