نمونه دادنامه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های محدوده شهرها

دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های محدوده شهرها با توجه به وصف زراعی یا باغ بودن کاربری ملک مورد نظر،شبهه تولیت و مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی را تقویت می نماید.

اما باید دانست هر جند دو سازمان شهرداری و جهاد کشاورزی در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های حریم شهر دارای مسوولیت های معینی هستند،ولیکن در مورد اراضی زراعی و باغ های محدوده شهرها ،سازمان جهاد کشاورزی فاقد اختیار است.

بنابراین قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها حتی در مورد مزارع و باغ های واقع در محدوده شهر قابلیت اجرا  ندارد.

بیشتر بدانید:مهم ترین دعاوی مربوط به تغییر کاربری اراضی شهری چیست؟

خلاصه رای: مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ناظر به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها است و درصورتی‌که ملک مورد شکایت در محدوده قانونی شهرداری قرارگرفته باشد، تغییر کاربری آن از شمول مقررات قانون مذکور خارج است.

رای شعبه بدوی دادگاه

در خصوص اعلام شکایت جهاد کشاورزی شهرستان قدس علیه آقای ع. دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی؛ دادگاه با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر این‌که با بررسی وضعیت خاک ملک موردنظر جزء اراضی زراعی محسوب نمی‌گردد و توجهاً به اعتراض شاکی و تعیین هیئت کارشناسی و عدم واریز هزینه کارشناسی در مهلت مقرر و به‌واسطه عدم احراز وقوع بزه مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس ـ ولیعهدی

رای شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۹۲۶مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴

در خصوص تجدیدنظرخواهی جهاد کشاورزی شهرستان قدس نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۵۰۵۰۰۴۶۴ مورخ ۱۸/۰۴/۹۳ صادره از شعبه یک‌صد و یک محاکم عمومی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم بر برائت ع. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع‌نظر از این‌که محدوده مورد شکایت وفق نظریه ابرازی هیئت کارشناسی فاقد هرگونه کشت و زرع از سال ۸۱ به بعد بوده و به لحاظ احداث سالن‌های صنعتی در قطعات هم‌جوار عملاً به‌صورت رقبه‌ای رهاشده درآمده اساساً نظر به این‌که مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها تسری دارد در مانحن‌فیه حسب پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از شهرداری اندیشه ملک مورد شکایت در محدوده قانونی آن شهرداری قرارگرفته که با این وصف تغییر کاربری آن به فرض وقوع از شمول مقررات قانون حفظ کاربری خروج موضوعی داشته و دادگاه وقوع بره تغییر کاربری اراضی زراعی را در این رابطه احراز ننموده و لذا تجدیدنظرخواهی عنوان‌شده را غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه معترض‌عنه را با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های محدوده شهرها تدوین گردیده است.

 

ارسال پاسخ

*