درباره تخلف تغییر کاربری از مسکونی به تجاری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

یکی از تخلفاتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رسیدگی می گرد، تخلف تغییر کاربری مسکونی به تجاری است. بدیهی است که می بایست بر اساس کاربری قانونی اراضی و املاک از آنها استفاده نمود.

تخلف تغییر کاربری از مسکونی به تجاری

در پروانه ساختمان، کاربری بنا قید می گردد. در تبصره بند ۲۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدین موضوع پرداخته شده است.

در این تبصره می خوانیم :

شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید کند. در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم میکند.

این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس ‌جنحه‌ای از ششماه تا دو سال و جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده ‌تجاری محسوب نمی‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷)

بنابراین در چارچوب این تبصره ممکن است حکم به تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت صادر گردد.

ما در این مقاله به اختصار مباحث مربوط به تغییر کاربری مسکونی به تجاری را در قالب موارد زیر بررسی می نماییم :

-نحوه اقدام شهرداری در مورد تخلف تغییر کاربری از مسکونی به تجاری

-مرجع صدور رای تعطیلی محل کسب و پیشه دایر در اماکن مسکونی

-نحوه دادخواهی از رای کمیسیون در مورد تغییر کاربری مسکونی به تجاری

-ضمانت اجرای تغییر کاربری از مسکونی و تجاری

بیشتر بدانید: موارد شکایت از شهرداری بابت تغییر کاربری

واکنش شهرداری به تغییر کاربری مسکونی به تجاری

 در چارچوب تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری شهرداری مکلف است به عنوان مسئول اداره و مدیریت شهر، تخلف تغییر کاربری را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نماید. بعد از صدور حکم و انقضای مهلتی که سقف زمانی آن، دو ماه است، بایستی محل کسب و پیشه یا تجارت توسط مالک یا مستاجر تعطیل گردد.

در صورت عدم اجرای حکم توسط مالک یا مستاجر، مامورین شهرداری قهراً مجاز به اجرای رای و تعطیلی محل می باشند.

مرجع صدور رای تعطیلی و شکایت از آن

همان طور که بیان شد کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی، در مورد تخلف تغییر کاربری نیز رسیدگی می نماید. رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ ظرف مدت ده روز در کمیسیون های دیگری که به عنوان کمیسیون تجدیدنظر شناخته می شوند قابل شکایت است.

این آرا، قطعی و قابل اجرا می باشند. اما حتی نسبت به همین آرای قطعی نیز می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

دیوان عدالت اداری نیز در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر به پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رسیدگی می نماید.

اگر در رای کمیسیون نقصی باشد رای صادره را نقض و ایرادات را جهت رفع و رجوع به کمیسیون صادر کننده رای مورد اعتراض اعلام می دارد.

کمیسیون مورد نظر مکلف به اجرای دستورات دیوان است و بعد از آن باید رای جدیدی صادر نماید.

حتی اگر این رای نیز به ضرر ذینفع باشد، می توان در دیوان عدالت اداری نسبت به آن شکایت نمود. در این مرحله، دیوان عدالت به طور ماهوی رسیدگی نموده و رای صادر می نماید.

ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه مقرر داشته است:

«هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع مي‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.

تبصره- شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.»

گفتنی است رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از مصادیق آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) قانون مذکور است و مشمول حکم ماده ۶۳ قانون دیوان می باشد.

ارتباط با وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری جهت پرونده تغییر کاربری

شما می توانید جهت اعطای وکالت به وکیل باتجربه در امور شهرداری برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد تخلف تغییر کاربری مسکونی به تجاری در ساعات غیر اداری با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ تماس بگیرید.

ارسال پاسخ

*