رای دیوان عدالت اداری در مورد سهم شهرداری از تفکیک اراضی شهری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

یک نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد سهم شهرداری از تفکیک زمین که اخیراً از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در پی شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر آباده (از توابع استان فارس) صادر شده در زیر درج می گردد.

متن مصوبه مورد شکایت از این قرار است:

مقرر گردید قطعات تفکیکی زیر ۵۰۰ مترمربع که از طریق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک سند دریافت نموده‌اند در زمان مراجعه به شهرداری ۲۰% قیمت کارشناسی روز به عنوان عوارض سهم خدمات دریافت گردد.

تبصره۱ : این گونه املاک در صورت مشاع بودن به نسبت سهم مشاع عوارض سهم خدمات از مالک دریافت گردد.

تبصره۲ : این مصوبه مختص آن دسته از اراضی می‌باشد که مساحت اولیه بیش از ۵۰۰ مترمربع بوده و بدون پرداخت حقوق شهرداری (عوارض تفکیک و سهم خدمات) اقدام به اخذ سند با قطعات کوچک نموده‌اند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر آباده

رای دیوان عدالت اداری در مورد سهم شهرداری از تفکیک زمین در شهرها بهشماره۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

          الف  ـ از مفاد نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۱۸ـ ۱۳۹۷/۴/۲۳ دبیر شورای نگهبان مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع استنباط نمی‌شود، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قا نون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب  ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی  قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، حق‌السهم شهرداری در تفکیک زمینهای بالاتر از ۵۰۰ مترمربع تا ۲۵ درصد برای سرانه‌های فضای عمومی و خدماتی و تا ۲۵ درصد از باقیمانده برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث معابر و شوارع طبق طرح تفصیلی مشخص و شهرداری می‌تواند با توافق مالک قدرالسهم مذکور را طبق نظر کارشناس، وجه زمین را به نرخ روز دریافت کند. با توجه به این حکم وضع ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز زمین تحت عنوان عوارض سهم خدمات برای زمینهای تفکیک شده بعد از تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱  قانون شهرداریها مغایر قانون نبوده لکن تسری آن به ماقبل تصویب قانون اصلاحی مغایر ماده ۱۰۱  قانون شهرداری  بوده و از این حیث اطلاق مصوبه مستند به  بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

بیشتر بدانید: تفسیر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

این مطلب با موضوع رای دیوان عدالت اداری در مورد سهم شهرداری از تفکیک زمین در شهرها تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*