ارتباط نفقه و عدم تمکین از حیث لزوم یا عدم لزوم طرح دعوی تقابل در چیست؟

دعاوی حقوقی

ارتباط نفقه و عدم تمکین و اینکه آیا خوانده دعوی نفقه(زوج) ملزم به طرح دادخواست الزام به تمکین در قبال دعوی نفقه است یا خیر،موضوع نظریه مشورتی زیر است.

نظریه مشورتی در مورد ارتباط نفقه و عدم تمکین

نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۳/۹۸/۷ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸

اﺳﺘﻌﻼم:

زوﺟﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺟﺎرﯾﻪ ﻧﻤﻮده و زوج دادﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﺪاده اﺳﺖ وﻟﯽ در دﻓﺎع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﻣﺴﮑﻦ و اﺛﺎث اﻟﺒﯿﺖ ﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ در ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد. زوﺟﻪ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ: ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﺪاده اﺳﺖ.« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻤﮑﯿﻦ و در ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﺒﻮدن زوﺟﻪ، آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان رأي ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ داد و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ راي ﺑﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﮑﻦ داد و ﯾﺎ دﻋﻮي ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻼ ﺑﺎﯾﺪ رد ﺷﻮد؟

ﭘﺎﺳﺦ:

اوﻻً، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۱۱۰۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ »ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﺖ واﻗﻊ ﺷﺪ، رواﺑﻂ زوﺟﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زوﺟﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد« و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۱۱۰۶ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه «در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﻧﻔﻘﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۱۴۲ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ «دﻋﺎوي ﺗﻬﺎﺗﺮ، ﺻﻠﺢ، ﻓﺴﺦ، رد ﺧﻮاﺳﺘﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﮐﻪ ﺑﺮاي دﻓﺎع از دﻋﻮاي اﺻﻞ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮد، دﻋﻮاي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪارد.» ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض ﺳﺆال ﮐﻪ زوج در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از دﻋﻮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ زوﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮي زوج ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

بیشتر بدانید:درباره دادخواست الزام به تمکین زوجه

این مطلب با موضوع ارتباط نفقه و عدم تمکین از حیث لزوم یا عدم لزوم طرح دعوی تقابل تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*