پرداخت نفقه بعد از محکومیت چه اثری دارد؟

دعاوی حقوقی

پرداخت نفقه بعد از محکومیت و اعسار زوج از پرداخت نفقه چه تاثیری در شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم پرداخت نفقه به عنوان یکی از موارد طلاق دارد؟

از طرفی ممکن است گفته شود با توجه به استثنایی بودن طلاق و اینکه اصل بر بقاء نکاح است فلذا در فرض اعسار زوج از پرداخت نفقه یا پرداخت نفقه بعد از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه و بدون اینکه محکوم علیه به درخواست محکوم له(زوجه) جلب گردد نمی توان قائل به تحقق شرط شد.ولی از سوی دیگر به لحاظ اینکه شروط ضمن عقد به صورت شرط نتیجه می باشند فلذا با وجود اعسار از پرداخت نفقه و گذشت مهلت اجرای حکم،شرط محقق شده است.

گرایش اداره حقوقی قوه قضاییه به سمت نظریه اخیر است.

عین استعلام و جوابیه در زیر درج می گردد:

سوال:

ﺑﻨﺪ ﯾﮏ از ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻧﮑﺎﺣﯿﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻮﻫﺮ از دادن ﻧﻔﻘﻪ زن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻟﺰام او ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻔﻘﻪ و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق واﺟﺒﻪ زن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه اﯾﻔﺎء ﻧﮑﻨﺪ و اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻔﺎء ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ. آﯾﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮف ﺻﺪور رأي از دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ زوج ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ وﺻﻒ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺐ، اﺳﺘﯿﻔﺎي ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺮط ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد؟ در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ زوج وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮط ﻣﺬﮐﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻧﻔﻘﻪ و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻗﺴﺎط وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮط ﻣﺬﮐﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۷/۹۸/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد: اوﻻً، در ﻓﺮض ﺳﺆال، اﺣﺮاز ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻟﺰام زوج ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ۱ ﺳﻨﺪ ﻧﮑﺎﺣﯿﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ۳ ﻗﺎﻧﻮنﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط، ﺗﺄﺛﯿﺮي در ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ ﻧﺪارد. ﺛﺎﻟﺜﺎً، اﻋﺴﺎر زوج از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ۶ ﻣﺎه ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮي در ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ ﻧﺪارد و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي اﯾﻦ ﻣﺪت و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ، آﻣﺎدﮔﯽ زوج ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ زوﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮي در ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ ﻧﺪارد.

این مطلب در خصوص پرداخت نفقه بعد از محکومیت و اعسار زوج از پرداخت نفقه تدوین گردیده است.

4 دیدگاه

 1. Rogelio

  You Won’t Want To Miss This! 50 pcs medical surgical masks only $1.99 and N95 Mask $1.79 each.

  Special Offer for the next 48 Hours ONLY! Get yours here: pharmacyusa.online

  Best,

  پرداخت نفقه بعد از محکومیت و اثر اعسار از پرداخت نفقه در شرط ضمن عقد|مسعود فریدنی وکیل

 2. Denise

  You Won’t Want To Miss This! 50 pcs medical surgical masks only $1.99 and N95 Mask $1.79 each.

  Only 10 orders left! Get yours here: pharmacyusa.online

  Sincerely,

  پرداخت نفقه بعد از محکومیت و اثر اعسار از پرداخت نفقه در شرط ضمن عقد|مسعود فریدنی وکیل

 3. Sibyl

  You Won’t Want To Miss This!

  Buy N95 Mask only $1.69 each and get 10 pcs of medical surgical masks for FREE.

  Limited Time Offer! + Fast Shipping! Get yours here: pharmacyusa.online

  All the best,

  پرداخت نفقه بعد از محکومیت و اثر اعسار از پرداخت نفقه در شرط ضمن عقد|مسعود فریدنی وکیل

 4. Dana

  Hello

  Buy face mask to protect your loved ones from the deadly CoronaVirus. We wholesale N95 Masks and Surgical Masks for both adult and kids. The prices begin at $0.19 each. If interested, please check our site: pharmacyoutlets.online

  Cheers,

  پرداخت نفقه بعد از محکومیت و اثر اعسار از پرداخت نفقه در شرط ضمن عقد|مسعود فریدنی وکیل

ارسال پاسخ

*