اجرت المثل ایام زوجیت

دعاوی حقوقی

دریافت اجرت المثل ایام زوجیت از جمله حقوق مالی زوجه می باشد. دریافت اجرت المثل ایام زوجیت در جایی که زوجه به همسر خود خیانت می نماید دارای چه  حکمی است؟ آیا دریافت اجرت المثل ایام زوجیت ، منوط به نداشتن سابقه ارتباط نامشروع با مرد نامحرم است؟

اجرت المثل ایام زوجیت

تصور برخی این است که حقوق مالی مانند مهریه و دریافت اجرت المثل ایام زوجیت با ارتکاب اعمال منافی عفت و ارتباط نامشروع ، منتفی می گردد.اما این تصور بر خلاف نصوص قانونی است.

شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت

شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت درتبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی بیان گردیده است.در این تبصره می خوانیم: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد،به دستور زوج و با قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت باشد،دادگاه اجرت المثلکارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می دهد.

در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز به بیان زیر بر حق زوجه به دریافت اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه با رعایت شرایط ماده ۳۳۶ قانون مدنی تاکید شده است:

«دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌ المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند. ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكومٌ به نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند»

دریافت اجرت المثل ایام زوجیت در نظریات مشورتی

 

در مورد اثر ارتباط نامشروع زوجه بر دریافت اجرت المثل ایام زوجیت ، نظریه مشورتی صادر شده که به قرار زیر است:

چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی در پرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا اینکه مورد می تواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرت‌المثل منتفی می گردد؟.

نظریه شماره ۷/۹۳/۴۶۷- ۱۳۹۳/۲/۳۱

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱/۱۲/۱۰، اجرت المثل ایام زوجیت براساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می گردد. بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتارزوجه ندارد.

ارسال پاسخ

*