نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مسائل دعوی تنظیم سند رسمی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

دادخواست الزام به تننظیم سند رسمی ملک مورد معامله از جمله مهمترین دعاوی ملکی است که در اصطلاح رایج رویه قضایی آفریننده و آغازگر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می گردد.

هر چند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک اعم از آنکه ملک مورد معامله به صورت زمین ، آپارتمان ، خانه ، سوله ، مغازه و… باشد ، دارای نکات و ظرایف حقوقی است که مقتضی است در مورد هر دعوی تنظیم سند رسمی ، بسته به شرایط موضوعی هر مسأله و اختلاف حقوقی ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ویژه آن فرض مطرح گردد، اما ساده ترین نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به ترتیب زیر است :

روشن است که این دادخواست در مورد ملکی است که در رهن یا توقیف نبوده ، دارای پلاک ثبتی معینی است و رابطه قراردادی دو نفره و بین خریدار ( خواهان ) و فروشنده ( خوانده ) ایجاد شده است و فروشنده اصالتاً اقدام به فروش ملک مورد معامله نموده است :

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( آپارتمان خانه ، زمین و…)

خواهان : الف

خوانده : ب

تعیین خواسته و بهای آن : درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضوردر دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یکواحد آپارتمان دارای پلاک     فرعی از     اصلی       بخش تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی

دلایل و ضمائم دادخواست : تصاویر کارت ملی خواهان و، مبایعه نامه شماره      مورخ            ، گواهی عدم حضور فروشنده و درخواست استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد معامله

 شرح دادخواست : ریاست محترم دادگاه تهران

با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب       به موجب مبایعه نامه شماره        مورخ              … تنظیمی در مشاور املاک        یکواحد آپارتمان ( یکباب منزل مسکونی/ یک باب مغازه/ یک قطعه زمین یا…)واقع در تهران ، خیابان…کوچه … پلاک     طبقه      واحد      را از آقای          ( خوانده ، دعوی) به مبلغ                  ریال خریداری  و تمام تعهدات خود در مورد پرداخت اقساط       معامله ایفا نموده ام.

در مبایعه نامه مقرر شده که مبلغ               ریال الباقی ثمن، همزمان با تنظیم سند رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره        تهران تأدیه گردد.

متأسفانه و به استناد گواهی عدم حضور تقدیمی ،خوانده در مؤعد مقرر جهت انتقال رسمی ملک مورد معامله حاضر نشده است.

حال آنکه الباقی ثمن معامله به گواهی مفاد گواهی عدم حضور تنظیم شده توسط  سردفتر محترم در قالب وجه نقد/چک تضمین شده ؛ جهت پرداخت به خوانده فراهم شده بود.

با عنایت به این مراتب و چون با وجود درخواست های مکرر از مشارالیه برای تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله ، از ادای تعهد شرعی و قانونی خود امتناع نموده اند و از طرفی تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله از توابع عرفی و قانونی معاملات املاک می باشد نهایتاً به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی رسیدگی به دعوی و الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی آپارتمان مورد دعوی را ضمن محکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی از باب        تسبیب در وقوع خسارت درخواست دارم.

تقاضامندم قبل از حلول جلسه رسیدگی از ناحیه ثبتی مربوطه ، وضعیت ثبتی و آخرین مالکیت ملک مورد دعوی استعلام گردد.

تشکر و احترام        

      تاریخ   

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست تامین دلیل

                

شایان ذکر است چنین دعوی بر حسب رویه قضایی و علی رغم وجود نظر مخالف در دکترین، در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می گردد.     

در نقاطی که ثبت دادخواست ها به صورت الکترونیک انجام می پذیرد. مراجعه مستقیم به دادگاه برای ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، میسر نیست و می بایست دعوی تنظیم سند رسمی در قالب دادخواست حقوقی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت گردد.

پیشنهاد می گردد به فراخور هر نوع اختلاف ملکی و بسته به شرایط هر پرونده و نظر به آثار غیر قابل انکار هر اختلاف ملکی در تعیین نوع خواسته و نحوه طرح دعوی از جمله دعوی تنظیم سند رسمی ملک ، برای تنظیم صحیح دادخواست تنظیم سند رسمی ملک به وکیل یا وکلای مجرب در امور ملکی مراجعه گردد.

نویسنده : مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*