خواندگان دعوی ابطال سند رسمی رهنی چه اشخاصی هستند؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

خواندگان دعوی ابطال سند رسمی رهنی موضوعی است که در موقع تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی یا دادخواست ابطال سند رسمی رهنی ممکن است برای وکیل یا شخص تنظیم کننده دادخواست مطرح گردد.

این موضوع را می توان یکی از مباحث راجع به شرایط ابطال سند رسمی خواه سند رسمی انتقالی یا رهنی تلقی نمود.

برای نمونه شخصی ملکی را با سند عادی خریداری می نماید ولی فروشنده یا فروشندگان بعد از انتقال عادی مورد نظر،ملک مورد معامله را در رهن بانک قرار داده و از بانک تسهیلات دریافت می نمایند.

خریدار یا خریداران ملک با سند عادی در مقام ابطال سند رسمی رهنی بر می آیند.

بیشتر بدانید: نمونه دادنامه در خصوص تعارض سند عادی با سند رسمی

سوال:خواندگان دعوی ابطال سند رسمی رهنی در دادخواست چعه کسانی هستند ؟بانک و تمامی راهنین یا فقط فروشنده ملک با سند عادی و بانک مرتهن؟

دادنامه زیر در همین ارتباط است.

نمونه دادنامه راجع به خواندگان دعوی ابطال سند رسمی رهنی

دعوای ابطال سند رسمی رهنی باید به‌طرفیت تمامی متعاملین طرح گردد، در غیر اینصورت چنین دعوایی قابل استماع نیست. 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳  شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۱۱۲

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای ب.ط. با وکالت آقای د.ق. به‌طرفیت ۱- ف.الف. ۲- م.ه. ۳- خ.س. ۴- ی.ه. ۵- ص.س. ۶- ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره ۱۲۸ مورخ ۴/۴/۸۸ دفترخانه . . . تهران و ابطال سند رهنی شماره ۸۵۴۸۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ دفترخانه . . . تهران الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۵/۲۹۵۷ و ۲۹۵۶ بخش ۶ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل در مورخه ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ به‌موجب مبایعه‌نامه ۲۵۵۶ تنظیمی در دفتر مشاور املاک الف. یک واحد آپارتمان به مساحت ۵۵ مترمربع با پارکینگ جزء پلاک ثبتی شماره ۲۹۵۶ و ۲۹۵۷ بخش ۶ تهران از خواندگان ردیف دوم الی چهارم با وکالت آقای ص.س. (خوانده ردیف پنجم) پیش‌خرید نموده است با اتمام عملیات ساختمانی در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ مورد معامله را تحویل گرفته و تصرف دارد و لکن در تاریخ ۴/۴/۱۳۸۸ طی سند شماره ۱۲۸ دفترخانه . . . تهران آپارتمان اینجانب به خانم ف.الف. انتقال‌یافته است و نامبرده نیز مبادرت به اخذ سند مالکیت تحت پلاک ثبتی ۵/۲۹۵۷/۲۹۵۶ نموده و طی سند شماره ۸۵۴۸۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۱ دفترخانه . . . تهران در رهن بانک الف. قرار داده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان ازجمله مبایعه‌نامه عادی تنظیمی بین خوانده ردیف پنجم و خواهان و تصویر مصدق دادنامه شماره ۲۱۷-۱/۳/۸۹ مندرج در کلاسه ۱۱۸۹ شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن خوانده ردیف پنجم به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت خواهان و غیره محکومیت کیفری حاصل نموده است و تصرفات چندین ساله خواهان در ملک مورد دعوی نیز حکایت از تأیید ادعای خواهان می‌نماید و اینکه انتقال رسمی ملک مورد معامله بنام خوانده ردیف اول و سپس ترهین آن در نزد بانک الف. از مصادیق معامله فاسد بوده که اثری در تملک ندارد و اینکه خوانده ردیف پنجم هم اقرار به انجام معامله صوری با آقای ع.الف. نموده است و خواندگان دیگر دفاع مؤثری به عمل نیاورده‌اند بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۶۲ و ۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ابطال سند انتقال رسمی شماره ۱۲۸ مورخ ۴/۴/۱۳۸۸ دفترخانه . . تهران و ابطال سند رهنی شماره ۸۵۴۸۲ مورخ ۱۴/۵/۸۸ دفترخانه . . . تهران نسبت به پلاک ثبتی ۵/۲۹۵۷/۲۸۵۶ بخش ۶ تهران و همچنین محکومیت خواندگان ردیف دوم الی چهارم به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی فوق بنام خواهان و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۷۹/۳ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و پنجم و ششم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان و نسبت به سایر خواندگان غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده

رای دادگاه تجدید نظر در مورد خواندگان دعوی ابطال سند رسمی رهنی

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک الف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها ۱٫ ب.ط. ۲٫ ف.الف. ۳٫ م.ه. ۴٫ خ.س. ۵٫ ص.س. و ۶٫ ی.ه. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۰۰۹ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم ‌به بطلان سند رهنی شماره ۸۵۴۸۲ مورخ ۱۴/۵/۸۸ تنظیمی در دفترخانه شماره . . . تهران دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظر خواندگان ردیف ۳ الی ۶ جزو خواندگان دعوای بدوی بوده‌اند لذا تجدیدنظرخواهی به‌طرفیت آنان برخلاف مقررات قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد لذا قرار ردّ دعوای تجدیدنظر را نسبت به آنان صادر می‌نماید لیکن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول وارداست زیرا دعوای ابطال سند رهنی متنازع‌فیه می‌بایست به‌طرفیت تمامی متعاملین آن طرح گردد درحالی‌که در دعوای مطروحه اشخاص دیگری که جزء متعاملین سند مذکور بوده‌اند طرف دعوا قرار نگرفته‌اند بنابراین مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی را نقض نموده و قرار ردّ دعوای نخستین به خواسته ابطال سند رهنی فوق‌الاشعار را صادر می‌نماید رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

فارسیجانی ـ اقتصادی

منبع دادنامه :نمونه آرا قوه قضاییه

این مطلب با موضوع شرایط تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی،خواندگان دعوی ابطال سند رسمی رهنی و نمونه رای درباره ابطال سند رسمی تنظیم گردیده است.

تدوین:مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*