شکایت از شهرداری برای صدور پایان کار

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

صدور پایان کار ، فرع بر احداث بنا و اتمام آن است و نظر به عدم احداث بنا ، الزام شهرداری به صدور پایان کار ، سالبه به انتفای موضوع می باشد.

Image result for Building under construction

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۱۲ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۱۸

راُی دیوان

درخصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری تهران … با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره … در دفتر ثبت لوایح این شعبه ثبت گردیده است، نظر به اینکه بر خلاف لایحه دفاعیه شهرداری طرف شکایت که اعلام نموده شاکی تقاضای توسعه تجاری را نموده ، با توجه به متن دادخواست شاکی که تقاضای صدور پروانه ساخت مغازه تجاری که قبلاً وجود داشته را نموده و شهرداری نیز در لایحه خود صریحاً اعلام داشته نسبت به آن تعرضی ندارد و صدور پروانه ساخت وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ از جمله وظایف اولیه شهرداری ها می باشد. لذا با امعان نظر به خواسته دوم شاکی که صدور پایان کار فرع بر احداث بنا و اتمام آن بوده، در حالی که هنوز بنایی احداث نشده ، لذا ضمن صدور قرار رد دعوی شاکی نسبت به خواسته دوم با توجه به سالبه بودن موضوع آن ، بنابراین دعوی مطروحه را در مورد خواسته اول ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷ ، ۱۳ و۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت ، الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در قسمت تجاری موجود وفق مقررات صادر و اعلام می گردد. این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

ارسال پاسخ

*