نمونه دادنامه پرداخت دیه بیت المال در مورد دیه اعضاء (مادون قتل)

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

دادنامه پرداخت دیه بیت المال زیر که حاوی متن دادخواست مطالبه دیه از بیت المال نیز می باشد تا حدودی برای اطلاع از نحوه تنظیم دادخواست مطالبه دیه از بیت المال مفید می باشد.

توضیح اینکه بواسطه عدم دریافت کامل دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه ناشی از تصادف جرحی و در واقع کسری مبلغ دیه از بیت المل مطالبه گردید که خوشبختانه دادگاه های بدوی و تجدیدنظر طبق خواسته عنوان شده رای صادر نمودند.

دادنامه ها به قرار زیر می باشند:

دادنامه پرداخت دیه بیت المال صادره از دادگاه بدوی

پرونده کلاسه …. شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۶۵۰۱۲۷۸

۱- خواهان آقای … با وکالت آقای مسعود فریدنی به نشانی تهران، میدان فردوسی، نبش کوچه براتی، ساختمان ۸۸۰ پلاک ۱۶ طبقه ۶ واحد ۱۱

۱- وزارت دادگستری خوانده، به نشانی تهران بالاتر از میدان ولی عصر نرسیده به خ زرتشت

۲- صندوق تأمین خسارتهای بدنی خوانده، به نشانی تهران خ شهید بهشتی خ احمد قصیر کوچه مقدس ۴ پ ۱۱

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای… فرزند… با وکالت آقای مسعود فریدنی وکیل محترم دادگستری بطرفیت ۱) صندوق تأمین خسارتهای بدنی ۲) وزارت دادگستری به نمایندگی صندوق بیت المال بخواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به پرداخت دیه موضوع دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۶۶۴۰۷۰۰۴۲۹ مورخ ۱۳/۱۰/۸۸  مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی ۸۸۰۳۶۴ شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه جزایی الیگودرز به نرخ روز با کسر مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ريال وجه دریافتی از خوانده ردیف اول مقوم به مبلغ ۵۲۸۹۲۰۰۰۰۰ ريال با احتساب خسارات دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی و توضیحاً اینکه: ” موکل در اثر تقصیر شخصی بنام… در امر رانندگی به نحو اسف باری مصدوم و بواسطه قطع نخاع کامل قادر به حرکت طبیعی نبوده و مضافاً دچار عدم ضبط ادرار و مدفوع و ناتوانی کامل جنسی که از پیامدهای شوم این حادثه بوده، گردیده است. متأسفانه به رغم محکومیت مقصر حادثه چون نامبرده متواری و هیچ مال و اموالی از وی بدست نیامده و تلاش های طولانی برای دستیابی به وی و بستگان نسبی و سببی اش به نتیجه نرسیده ناگزیر از طرح دعوی علیه خواندگان شده که با توجه به تکالیف مقرر در مواد ۲۶۶ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی سابق- اصول ۱۶۷ و ۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح ستون خواسته را دارد. شایان ذکر است وقوع حادثه ۲۶/۵/۱۳۸۷ بوده و مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ريال از خوانده ردیف اول نیز دریافت شده است.”

با عنایت و التفات در جامع اوراق و محتویات پرونده مقرره مفاد دادنامه استنادی و گواهی شماره ۸۹۰۱۳۵-۵/۲/۹۲ اجرای احکام کیفری دادسرای الیگودرز- تصاویر اسفتائات صورت گرفته از برخی مراجه عظام تقلید- اظهارات و مدافعات طرفین بشرح حضور و لوایح تقدیمی- ملاحضه تصاویر مصدق برخی آرا صادره از محاکم محترم تجدیدنظر و در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر در قضیه، نسبت به خوانده ردیف اول (صندوق تأمین خسارتهای بدنی) با توجه به اینکه وقوع حادثه در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ بوده و خوانده به تعهدات خود در راستای مقررات ماده ۱۰ قانون مزبور و مصوب هیأت وزیران که همان پرداخت مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ريال بوده اقدام و مازاد بر سقف تعهدات مسئولیتی ندارد باستفاد از مقررات مذکور و استظهاراً به نظریه مشورتی ۵۴۹۵/۷- ۱۳/۹/۸۹ اداره محترم حقوقی قوه قضائیه حکم به بی حقی خواهان به نسبت دریافت مازاد بر سقف تعهدات از صندوق تأمین خسارتهای بدنی صادر می گردد و اما نسبت به خوانده ردیف دوم با نظر به مراتب مذکور و استظهاراً به نظریه های مشورتی شماره ۴۰۶۹/۷- ۶/۷/۸۸- ۳۱۴۱/۷- ۳۰/۵/۸۹ – ۵۴۹۵/۷-۱۳/۹/۸۹ اداره محترم حقوقی قوه قضائیه و اینکه باستنباط از مدلول اصل ۱۶۷ قانون اساسی در رجوع به منابع معتبر فقهی و مالاً تسری موارد ضرب و جرح به قتل غیر عمدی بنظر منعی جهت جبران خسارات وارده مازاد بر سقف تعهدات صندوق تأمین توسط بیت المال وجود ندارد. دادگاه دعوی مطروحه را به شرح آتی وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مقررات ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مستفاد از مقررات ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی سابق و وحدت ملاک از مقررات ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ خوانده ردیف دوم (صندوق بیت المال به نمایندگی وزارت محترم دادگستری) را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۲۹/۵ ريال معادل نرخ روز دیات صدمات وارده (یک فقره دیه کامله مرد مسلمان بابت شکستگی مهره پنجم گردن ستون فقرات- سه صدم دیه کامله بابت ارس آسیب نسج نرم خلف قفسه- هفتاد و پنج صدم دیه کامله بابت ارش قطع نخاع- یک فقره دیه کامله بابت عدم نعوظ آلت تناسلی (عنن کامل) در حق خواهان محکوم می نماید. لازم به ذکر است مبلغ دریافتی از خوانده ردیف اول کسر و محاسبه شده است. ضمناً نسبت به قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله، چون دلیلی بر احراز سببیت خوانده در ورود خسارت وجود ندارد حکم بر بی حقی صادر می گردد. مدیر محترم دفتر موظف است با توجه به صدور حکم اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پس از قطعیت دادنامه و قبل از صدور اجرائیه نسبت به دریافت هزینه دادرسی و ابطال تمبر اقدام نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدمحمد شفیعی

دادنامه پرداخت دیه بیت المال (رای تجدیدنظر)

دادنامه پرداخت دیه بیت المال بایستی قاعدتاً بیانگر پرداخت دیه به نرخ یوم الادا باشد.ولی دادگاه بدوی علی رغم مطالبه دیه به نرخ روز در ردیف خواسته دادخواست مطالبه دیه از بیت المال ،حکم محکومیت وزرات دادگستری را به پرداخت مبلغ تقویمی صادر نمود.

از این رای تجدیدنظرخواهی شد و دادگاه تجدیدنظر چنین رای داد:

 پرونده کلاسه… شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۵۰۳

تجدیدنظرخواه: آقای… با وکالت آقای مسعود فریدنی به نشانی تهران، میدان فردوسی، نبش کوچه براتی، ساختمان ۸۸۰ پلاک ۱۶ طبقه ۶ واحد ۱۱

تجدیدنظرخوانده: وزارت دادگستری به نشانی تهران بالاتر از میدان ولی عصر جنب سفارت عراق وزارت دادگستری

تجدیدنظر خواسته از دادنامه ۱۲۷۸ شعبه ۵ حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی… با وکالت مسعود فریدنی بطرفیت وزارت دادگستری و صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به آن قسمت از دادنامه که وزارت دادگستری به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۲۹/۵ ريال معادل نرخ روز دیات صدمات وارده به شرح دادنامه صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است زیرا در ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تصریح شده در صورتیکه پرداخت کننده دیه بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر اینکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از قیمت روز صدمات وارده حکم نقض و وزارت دادگستری به پرداخت معادل نرخ روز پرداخت دیات مطروحه در دادنامه در حق خواهان رضا بخشی محکوم می نماید این رأی قطعی است.

رییس شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران     مستشار دادگاه

دکتر محمدباقر قربان وند                                             فهیمی گیلانی

ضمناً رای غیابی مربوط به وقوع تصادف به قرار زیر است:

پرونده کلاسه….. شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان الیگودرز دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۶۶۴۰۷۰۰۴۲۹

شاکی: آقای… به نشانی الیگودرز…

متهم: آقای… به نشانی مجهول

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

رأی دادگاه

در خصوص اتهام… فرزند… مجهول المکان مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی بدون پروانه منجر به ایراد صدمه بدنی به شاکی بنام… فرزند… بشرح مضبوط و منعکس در پرونده لذا نظر به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناس تصادفات گواهی پزشکی قانونی، کیفر خواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده بره انتسابی به متهم محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده ۷۱۷ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی متهم را بتحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. همچنین از حیث جنبه خصوصی دادگاه مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۴۳۰ و ۴۴۰ و ۴۷۶ و ۴۹۵ و ۴۹۶ از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی مهره پنجم گردن ستون فقرات و سه صدم دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش آسیب نسج نرم خلف قفسه و هفتاد و پنج صدم دیه کامله مرد مسلمان بابت ارش قطع نخاع از سطح مهره پنجم گردن و یک فقره دیه کامل مرد مسلمان بابت عدم نعوظ الت تناسلی (عنن کامل) در حق شاکی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد همین شعبه و پس بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان لرستان می باشد.

محمدرضا زونیا

رئیس شعبه ۱۰۲ جزایی دادگاه عمومی الیگودرز

منبع:بایگانی دفتر وکالت مسعود فریدنی                             از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.            

این مطلب با موضوع نمونه دادنامه پرداخت دیه بیت المال و نحوه تنظیم دادخواست مطالبه دیه از بیت المال تدوین گردیده است.

9 دیدگاه

 1. ممنون از زحماتی که میکشید

 2. معصومه غفاری وکیل پایه یک دادگستری

  سلام اقای فریدونی وقتتون بخیر،بنده از همکاراتون هستم. پرونده ای مشابه پرونده شما به پستم خورده با تفاوت که اشعار مطلق مقصر حادثه صادر شده است نه از مقصر می‌توان دیه را گرفت و نه از صندوق(البته ۱۶میلیون پرداخت شده است) به نظر شما رای پرداخت دیه کامل علیه بیت المال صادر می‌شود؟؟؟
  ممنون میشم درین خصوص بنده رو راهنمایی کنید

  • درود بر شما-احتمال نتیجه گیری ضعیف هست.طبق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی فعلی:در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.در پرونده شما،محکوم علیه نه فراری هست و نه فوت کرده،بنابراین چون پرداخت دیه از بیت المال امری استثنایی هست،بعیده دادگاه ها رای بدهند.با این حال به نظر چون مبنای تشریع و وضع پرداخت دیه از بیت المال،هدر نرفتن خون اشخاص و قاعده حرمت خون مسلمان هست،به نظر خصوصیتی در محکوم علیه متوفی و یا فراری فاقد مال نسبت به محکوم علیه در قید حیات ولی معسر نیست که پرداخت دیه از بیت المال رو منحصر به دو مورد نخست بدانیم،با استدلال اخیر دفاع کنید شاید نتیجه گرفتید.یه مورد دیگه اینه که در زمان بروز حادثه چه قانون مجازاتی حاکم بوده،شاید احکام قوانین متفاوت باشه در این مورد ؛هر چند من بررسی نکردم در این باره.

 3. معصومه غفاری وکیل پایه یک دادگستری

  البته اعسار مطلق مقصر حادثه اشتباه تایپ شد

 4. معصومه غفاری وکیل پایه یک دادگستری

  سلام و عرض ادب خدمت همکار محترم آقای فریدونی، رای دادگاه بدوی صادر گردید و حکم برمحکومیت بیت المال به پرداخت دیه، منتها به نرخ همان سال یعنی ۴۰ میلیون تومان صادر گردید و چون دیه زن نصف دیه مرد می باشد و ۱۶ میلیون تومان نیز صندوق پرداخت کرده است صرفا به مبلغ ۴ میلیون تومان حکم بر محکومیت بیت المال صادر گردیده است وبه نرخ یوم الادا صادر نشده است مگر نه این است که پرداخت دیه به نرخ روز پرداخت می باشد؟؟؟ به نظر شما با تجدیدنظرخواهی امیدی بر اخذ نتیجه مطلوب هست؟؟؟ استدلال شما در تجدیدنظرخواهی به چه قوانینی بوده است؟؟؟ ممنون
  درضمن بابت پاسخ دقیق شما، سپاسگزار و قدردانم

  • سلام بر شما-متوجه سوال اخیرتون نشدم و فرصت پاسخ دهی به سوالات ندارم متاسفانه/ ولی چون قبلا سوال فرمودید ،خدمتتون عرض می کنم/ ضمناً جالبه که در چنین موردی رای صادر کردن -اگه ممکنه رای صادره رو با حذف اسامی در واتساب یا تلگرام بفرستید-در مورد سوالی که فرمودید ؛هر چند به جهت گذشت زمان زیاد از زمان طرح پرسش ،شاید پاسخ بنده قابل استفاده نباشه ولی به طور کلی به نظرم می بایست باقی مانده دیه رو به نرخ روز پرداخت می کردن-پرداخت دیه به نرخ روز و یوم الادا یه قاعده هست و در ماده ۴۹۰ قانون مجازات فعلی نیز به این تعبیر و بیان متجلی شده :
   درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

 5. معصومه غفاری وکیل پایه یک دادگستری

  سلام و عرض ادب- بنده نیز با این استدلال که بایستی به نرخ روز و یوم الادا پرداخت گردد به رای اصداری اعتراض نموده ولی متاسفانه دادنامه بدوی مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت و همین امروز رای دادگاه تجدیدنظر ابلاغ شد.
  ممنون از زحماتتون

 6. هاشمی

  سلام خانم غفاری…احوال شریف؟؟ هاشمی هستم از همکاران… گفتم اگه بشه در مورد پرونده مذکور مباحثی داشته باشیم…

ارسال پاسخ

*