صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در اراضی با کاربری باغ، اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف طرح تفصیلی ، واجد منع قانونی است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۳۳۶ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

Related image
راُی دیوان

در خصوص دادخواست آقای (ر.ح) به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده ۵ [ قانون تاُسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ] استانداری مازندارن به خواسته اعمال حقوق مالکانه به شرح دادخواست تقدیمی؛ با توجه به محتویات پرونده و استناد و مدارک ابزاری و لایحه دفاعیه طرف شکایت ( شهرداری) ، نظر به اینکه مطابق سند ابرازی منضم دادخواست پلاک ثبتی ، موضوع دعوا شش دانگ یک قطعه باغ می باشد که قاعدتاً دارای کاربری باغ می باشد و اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف طرح تفصیلی مواجه با منع قانونی می باشد و شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه صادره یا همین استدلال ، دعوای شاکی مبنی بر ابطال نقشه مصوب دفتر فنی استاندار مازندران و الزام شهرداری رویان نسبت به صدور پروانه احداث ساختمان مسکونی و تجاری در پلاک یاد شده را که تحت عنوان دیگری در این پرونده مطرح شده است. غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است و با التفات به اینکه شهرداری در لایحه دفاعیه پیش گفته اعلام داشته هیچ گونه ممانعتی برای شاکی در استفاده از ملک مزبور با کاربری مندرج در سند مالکیت وی نایل نگردیده و ایشان حق همه گونه برخورداری از آن را دارد، لذا هیاُت شعبه با وصف مراتب یاد شده مانعیت خوانده از حقوق مالکانه شاکی را احراز ننموده ، دعوای مطروحه را تحصیل حاصل و غیر موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱ ، ۷ ، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری ، قرار رد شکایت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. این قرار قطعی است. دفترنتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

ارسال پاسخ

*