تشریفات قانونی افراز املاک مشاع و اثر قابل افراز نبودن ملک در نحوه تقسیم

اخبار دعاوی ملکی قوانین و مقررات

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است دارای مراحلی است که عدم رعایت آنها و رجوع مستقیم به د ادگاه،علی الاصول موجب سرگردانی متقاضی تقسیم می گردد.

Image result for Split property

اداره حقوقی قوه قضاییه برابر نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۰بدین موضوع پرداخته است.

شرح استعلام و پاسخ اداره،به قرار زیر است:

《 چنانچه امکان افراز ملک مشاع وجود نداشته باشد، به در خواست هریک از مالکین دستور فروش ملک از طریق مزایده صادر می شود.》

سئوال: در صورت عدم امکان افراز ملک مشاع، فروش آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کلمه افراز به معنی تقسیم مال غیر منقول بین شرکاء به نسبت سهم آنان است، مطابق قانون ، افراز املاک مشاعی در صورتی که به نسبت سهم مالکین امکان پذیر باشد در اداره ثبت محل وقوع مال غیر منقول صورت می گیرد و اگر افراز به ترتیب مذکور مقدور نشود و اداره ثبت غیر منقول را به نسبت سهام مالکین قابل افراز تشخیص ندهد مالک یا مالکین مایل به افراز می توانند به تصمیم اداره ثبت در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند در این صورت دادگاه به در خواست افراز رسیدگی و چنانچه امکان افراز غیر منقول به هر طریق ممکن باشد ولو از طریق قرعه کشی و با پرداخت سرانه، نسبت به افراز آن اقدام خواهد کرد در غیر این صورت به در خواست هریک از مالکین دستور فروش ملک را از طریق مزایده صادر می نماید.

مطلب مرتبط را در این لینک ملاحظه نمایید.

ارسال پاسخ

*