ابطال مصوبات کمیسیون ماده پنج- شکایت از کمیسیون ماده پنج- نمونه رای دیوان عدالت درباره کمیسیون ماده پنج

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری که در عرف حقوقی از آن به عنوان «کمیسیون طرح تفصیلی»نیز یاد می شود دارای وظایف و اختیارات مشخصی است . تعیین و تغییر کاربریها با لحاظ رعایت اصول و ضوابط فنی در محدوده طرحهای شهری،عمده ترین کارکرد کمیسیون مذکور است.   با این حال […]

لزوم توجه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به مفاد و مندرجات اسناد رسمی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

کمیسیونهای موضوع ماده صد قانون شهرداری،در جریان رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر،دارای اقتدار مطلق و سلیقه ای نیستند بلکه مانند سایر مراجع و کمیسیونهای اداری،مکلف به مراعات اصول و ضوابط حقوقی می باشند. در دادنامه ذیل،شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری،رأی کمیسیون ماده صد را به لحاظ اعتبار ندادن به مفاد […]