قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰-وکیل در دعاوی شهرداری و دیوان

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی قوانین و مقررات

وکلایی که در زمینه دعاوی، امور و پرونده های شهرداری بویژه در دیوان عدالت اداری فعالیت می نمایند،به خوبی مطلع هستند که علی رغم گذشت مدت زمان طولانی از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آنها مصوب سال ۱۳۵۸ ،قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری ،همچنان شکایات مالکین از […]