نمونه رای در مورد شرایط طرح دادخواست ابطال وکالتنامه رسمی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

شرایط طرح دادخواست ابطال وکالتنامه رسمی و رای دادگاه درباره ارتباط مستند وکالت با عقد وکالت را از دیدگاه شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در زیر ملاحظه نمایید.

شایان ذکر است استدلال مشابهی با آنچه در مورد شرایط طرح دادخواست ابطال وکالتنامه رسمی ذیلا ذکر گردیده است،در خصوص معاملات مطرح گردیده و در دادگاه تجدیدنظر استان تهران،مسبوق به سابقه است.

ابطال وکالت‌نامه به‌عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت است و تا زمانی که اعلام بطلان وکالت درخواست نشده و درباره آن حکم صادر نشود، دعوای ابطال وکالت‌نامه به‌تنهایی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

شرایط طرح دادخواست ابطال وکالتنامه رسمی

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۰۹  شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۱۸

رای دادگاه تجدیدنظر در مورد شرایط طرح دادخواست ابطال وکالتنامه رسمی

آقای الف.ه. به وکالت از آقای ع.پ. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ک.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۰ مورخه ۳۰/۵/۹۲ شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظرخواه در دعوی اعلام فسخ قرارداد و صدور حکم به بطلان دعوی نخستین مبنی بر ابطال وکالت‌نامه و استرداد سند صادر گردیده است دادگاه نظر به اینکه در دادخواست نخستین وکیل تجدیدنظرخواه ادعا اعمال فسخ قرارداد نشده تا به اعتبار آن خواسته اعلام فسخ قرارداد طبق ادعا وکیل تجدیدنظرخواه قابل‌ حمل به غیر اراده انشائی و امری کاشفی باشد لهذا این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که قرار ردّ دعوی در خصوص اعلام فسخ قرارداد صادره گردیده انطباق با موازین قانونی داشته و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصل انطباقی با هیچ‌یک از جهات قیدشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون مذکور ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید لیکن در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دیگر قسمت دادنامه که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر وکالت‌نامه شماره ۱۵۹۹۳ مورخه ۱۴/۵/۷۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران نظر به این‌که ابطال وکالت‌نامه به‌عنوان سند رسمی فرع بر بطلان مستند آن یعنی عقد وکالت می‌باشد و تا زمانی که اعلام بطلان وکالت نشده ابطال وکالت‌نامه که سند آن می‌باشد میسر نمی‌باشد و نظر به این‌که دادگاه مکلف به رسیدگی در محدوده خواسته می‌باشد و در مانحن‌فیه اعلام بطلان وکالت موضوع خواسته نبوده تا به اعتبار رسیدگی و اصدار حکم در خصوص آن موضوع ابطال وکالت‌نامه قابلیت استماع و رسیدگی را داشته باشد با توجه به‌مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می‌باشد مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه-کوهکن ـ شریعت

منبع دادنامه : نمونه آرا قوه قضاییه

این مطلب با موضوع نمونه رای دادگاه در مورد شرایط طرح دادخواست ابطال وکالتنامه رسمی تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*