از نظر قانونی خانه چند متری جزو مستثنیات دین است ؟

دعاوی حقوقی

خانه چند متری جزو مستثنیات دین است ؟در این باره گفتنی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،پاسخی حاوی اینکه منزل مسکونی و محل سکنای مشمول مستثنیات دین چه مساحتی دارد،ارائه نشده است.

اما از متن بند الف ماده ۲۴ قانون مذکور می توان ضابطه و معیار تفکیک و تمیز منازل مسکونی مستثنی از پرداخت دین و غیر آن را دریافت نمود.

در این ماده می خوانیم:

مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است:

 الف ـ منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم‌عليه در حالت اعسار او باشد…

بنابراین شان فرد محکوم علیه مثلاً از این بابت که شغل او چیست،در چه محلی زندگی می نماید و حتی سوابق مالی وی موثر در تشخیص این مساله است که واقعاً در مورد محکوم علیه، خانه چند متری جزو مستثنیات دین است ؟

در مورد مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و شرایط آن؛سوال این است که خانه چند متری جزو مستثنیات دین است ؟ آیا قیمت مسکن جهت سکونت محکوم علیه و تصرف و استفاده از منزل مسکونی مورد دعوی توسط محکوم علیه،در مستثنیات دین تلقی شدن آن خانه موثر است یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره به طور ضمنی اظهارنظر نموده است که شرح سوال و پاسخ مورد نظر به قرار زیر است:

نظریه  مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

اﺳﺘﻌﻼم:

در ﭘﺮوﻧﺪه اي ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎل در اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﯿﻒ، ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﻮري ﺑﻮدن و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﻣﺒﻨﯽ ﺻﻮري ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻠﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زوج ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺻﺪور رأي ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺪدا ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در ﻣﻨﺰل ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

آﯾﺎ ﻣﻨﺰل ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺰء ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟ واﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﺎﺑﺖ ﻃﻠﺐ زوﺟﻪ وﺟﻮد دارد.

جوابیه اداره حقوقی  قوه قضاییه در مورد اینکه خانه چند متری جزو مستثنیات دین است ؟

ﭘﺎﺳﺦ:

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ الف ماده ۲۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن منزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺰء ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻً، ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺣﺪ ﻧﯿﺎز و ﺷﺄن ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺴﺎرش ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض ﺳﺆال اﻧﮑﺎر اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎزعﻓﯿﻪ، در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ ﺑﻮدن ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺪارد.

بیشتر بدانید: درباره اعتراض به توقیف مستثنیات دین

این مطلب در پاسخ به این سوال که خانه چند متری جزو مستثنیات دین است ؟تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*