ترتیب طرح دادخواست طلاق با وکالت در طلاق

دعاوی حقوقی

دادخواست طلاق با وکالت در طلاق از جانب مرد دارای چه روالی است؟آیا در این باره نیاز به استخدام وکیل دادگستری است یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد.

نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۷/۹۸/۷-۲/۱۱/۱۳۹۸

اﺳﺘﻌﻼم:

در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮش وﮐﺎﻟﺖ در ﻃﻼق دارد و دادﮔﺎه زوج را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ دادرﺳﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ، آﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ داور اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و آﯾﺎ زوﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺎرج ﻻزم دارد ﺑﺪون داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﻣﻊاﻟﻮاﺳﻄﻪ، از ﻫﻤﺴﺮش ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ و آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ زوﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ و ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ را در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ وﮐﺎﻟﺖ اﺳﻘﺎط ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻋﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ و ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮد؟ ﺑا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ زوﺟﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎم دارد ، آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ رأي ﺑﻪ زوج اﺑﻼغ ﺷﻮد؟

ﭘﺎﺳﺦ:

نظریه مشورتی درباره دادخواست طلاق با وکالت در طلاق از سوی شوهر

اوﻻً، در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ، وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎرات اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۳۳ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۷۹، وﮐﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ در دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ در دادﮔﺎه ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻪﻋﻼوه از ﺣﯿﺚ اﺻﻮل دادرﺳﯽ، ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻃﺮحﮐﻨﻨﺪه دﻋﻮي و ﻫﻢ در ﻗﺒﺎل آن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا در ﻓﺮض ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زوﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ وﮐﺎﻟﺖ اﻋﻄﺎﯾﯽ از ﺳﻮي زوج ﺑﻪ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪه، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺛﺎﻧﯿﺎً، در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ زوج ﺑﻪ زوﺟﻪ، وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﻋﻄﺎء ﻧﻤﻮده و زوﺟﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮي دادﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻣﺎدام ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ (ﯾﺎ وﮐﻼي آنﻫﺎ)، ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﻼق اﻋﻼم ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺮف اﻣﻀﺎي دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﻊاﻟﻮاﺳﻄﻪ زوج ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻌﻠﯽ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮ ﻃﻼق ﻧﯿﺴﺖ. ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﭼﻨﺎنﭼﻪ زوج ﺑﻪ زوﺟﻪ وﮐﺎﻟﺖ رﺳﻤﯽ در اﻣﺮ ﻃﻼق ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ اﻋﻄﺎء ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اذن در ﺷﯽء اذن در ﻟﻮازم آن ﻧﯿﺰ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ در وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۳۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۷۹ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در ﻓﺮض ﺳﺆال ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺑﺮاي درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﺑﺎﯾﺪ وﮐﺎﻟﺖ (ﻣﻊاﻟﻮاﺳﻄﻪ) ﺑﻪ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮي اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ،می تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده ۳۵ قانون یاد شده این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل دارای وکالت در تجدیدنظر است.

بیشتر بدانید: مفهوم حق طلاق و تفاوت آن با وکالت در طلاق

این مطلب با عنوان ترتیب طرح دادخواست طلاق با وکالت در طلاق تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*