نمونه رای درباره ی محاسبه افت قیمت خودرو بر اثر تصادف

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

محاسبه افت قیمت خودرو بر اثر تصادف بویژه در جایی که مالک خودرو خسارت زننده بیمه نامه خریداری نموده است و شرکت بیمه گر مبالغی را به عنوان خسارت پرداخته است مورد سوال می باشد.

در واقع خودروهای تصادفی افت قیمت داشته و در نتیجه محاسبه افت قیمت خودرو بر اثر تصادف

علاوه بر اینکه به شرح دادنامه ذیل الذکر دارای مستند قانونی است،موضوعی منطقی نیز قلمداد می گردد.

دادنامه مورد نظر به این قرار است:

خلاصه رای :خسارت ناشی از افت قیمت خودرو به علت تصادف، قابل مطالبه است.

رای دادگاه تجدید نظر در مورد محاسبه افت قیمت خودرو بر اثر تصادف

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ص. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره ۸۲۸ مورخه ۱۲/۸/۹۲ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۷۴۸ مورخه ۹/۸/۹۱ همان دادگاه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون ریال خسارات وارده به یک دستگاه خودرو تویوتا لکسوس به شماره انتظامی . . . بوده ردّ و دادنامه اخیرالذکر تأیید گردیده دادگاه تعیین خسارات با جلب نظریه کارشناسی صورت گرفته که نظریه مذکور در مرحله نخستین مصنون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده و خسارات ناشی از افت قیمت خودرو به لحاظ تصادف مورد پذیرش واقع‌شده در ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به‌وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ می‌باشد و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستنداً‌ به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

کوهکن ـ شریعت

منبع دادنامه :نمونه آرا قوه قضاییه

شایان ذکر است ‌قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری‌مصوب ۱۳۴۵٫۹٫۱۳مقرر داشته است:

‌ماده ۱ – دعاوی راجع به عیب و نقص ناشیه از تصادفات رانندگی که به وسائط نقلیه وارد و موجب خسارت برای صاحب آن می‌گردد در دادگاه‌های‌صلاحیتدار خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

‌ماده ۲ – کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلفند علت وقوع تصادف و‌چگونگی آن را صریحاً باتشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی‌که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند، در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی

در‌تعمیرگاه نمود مندرجات صورتمجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد معتبر است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.

‌ماده ۳ – در نقاط خارج از حوزه مأموریت مأموران مذکور رسیدگی تابع قواعد و مقرراتعمومی است.

این مطلب با موضوع نمونه رای درباره محاسبه افت قیمت خودرو بر اثر تصادف تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*