تصمیمات و اقدامات هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت،پس از پایان دوره مدیریت

دعاوی حقوقی

هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت در برخی موارد به دلایلی مانند عدم تعیین مدیران جدید،طبق روال معمول دوره تصدی مدیریت خود،تصمیمات و اقداماتی اتخاذ می نمایند.سوالی که در این مورد به ذهن می رسد این است که آیا چنین تصمیمات و اقداماتی قانوناً دارای اعتبار هستند یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه مشورتی صادر نموده است که ذیلاً درج می گردد:

Image result for Meeting of company directors

سئوال : در صورتی که به لحاظ عدم انتخاب هیاُت مدیره جدید، هیاُت مدیره قبلی در سمت خود باقی باشد، اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است یا خیر ؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۱۷۸ شماره ۱۳۸۵/۱۲/۶

طبق ماده ۱۲۴ قانون تجارت مدیر عامل به وسیله هیاُت مدیره انتخاب می شود و حدود اختیارات و مدت تصدی مدیر عامل به وسیله هیاُت مدیره تعیین می شود و در صورتی که عضو هیاُت مدیره نیز باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت بیشتر نخواهد بود و طبق تبصره ذیل این ماده هیاُت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید. بنابراین عزل مدیر عامل و یا ادامه ماُموریت وی در این سمت مربوط به هیاُت مدیره است و لذا تا زمانی که اعضای هیاُت مدیره در سمت خود باقی باشند ولو این که ادامه کار آنها به لحاظ عدم انتخاب هیاُت مدیره جدید ، کماکان ادامه داشته باشد، مدیر عامل طبق نظر هیاُت مدیره در سمت خود می تواند باقی بماند و اگر در این فاصله قراردادهایی با اشخاص ثالث تنظیم کرده و یا دعاوی علیه دیگران مطرح شده باشد و به طور کلی تمام اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت با توجه به مقررات ماده ۱۳۵ این قانون در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده ۱۳۵ قانون تجارت : 《 کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها ، اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.》

ارسال پاسخ

*