نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره ارش البکاره و مهرالمثل

دعاوی حقوقی

چند نظریه مشورتی مهم در زمینه ارش البکاره

شماره نظریه۵۶۹/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۰/۰۲/۰۳
نظریه
اصطلاح ارش ­البکاره ناظر به مابه ­التفاوت مهر باکره با غیرباکره است که بابت ازاله بکارت با جلب نظر کارشناسان امور پزشکی تعیین و به مجنی­ علیها تعلق می گیرد و تعلق ارش البکاره مطلق است ولی در مواردی که بدون رضایت مجنی­ علیها با وی زنا یا ازاله بکارت نموده علاوه بر ارش البکاره، مهرالمثل هم به مجنی­ علیها تعلق می گیرد.

Image result for Judgment
شماره نظریه۵۶۶/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۳/۲۳
نظریه
تعلق ارش البکاره به مجنی علیه مطلق است یعنی چه ازاله بکارت با زنا به عنف یا بدون رضایت باشد و چه با رضایت باشد. ولی در مواردی که بدون رضایت مجنی علیها یا به عنف بوده یا جانی با فریب مجنی علیها به اینکه قصد ازدواج با وی را دارد با وی زنا یا ازاله بکارت نموده، علاوه بر ارش البکاره، مهرالمثل هم به مجنی علیها تعلق می گیرد و برای تعیین مهرالمثل وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین عرف محل و غیره یا نظر حاکم در نظر گرفته می شود.

شماره نظریه۲۵۷۹/۷
تاریخ نظریه۱۳۸۹/۰۴/۲۸
نظریه
تعیین میزان ارش البکاره توسط کارشناس این امر انجام می پذیرد.

شماره نظریه۸۱۱۵/۷
تاریخ نظریه۱۳۸۳/۰۸/۲۸
نظریه
ارتکاب زنا موجب ارش البکاره است مگر زن با تصور وعده ازدواج اغفال شده باشد که مهرالمثل تعلق میگیرد.

ارسال پاسخ

*