عدم حضور زوج در محضر برای ثبت طلاق توافقی چه آثاری دارد؟

دعاوی حقوقی

عدم حضور زوج در محضر برای ثبت طلاق توافقی و اجرای صیغه طلاق از زمانی که لزوم کرفتن رای دادگاه برای طلاق توافقی لازم گردیده است،از مسائل مورد سوال بوده و همچنان پرسش هایی در این باره طرح می گردد.

صورت مساله این است که بر اساس قوانین خانواده و طلاق که فعلا در کشور جاری است و می توان از آن به عنوان شرایط طلاق توافی در سال ۹۷ یاد کرد،در طلاق توافقی و بعد از اینکه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر شد؛عدم حضور زوجه (زن) در محضر برای اجرای صیغه طلاق تنها کمی اجرای صیغه طلاق را به تاخیر می اندازد ولی در نهایت صیغه طلاق بدون حضور زن و بدون رضایت او قابل اجراست.

ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده در این باره تصریح می دارد: هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

اما در فرض عدم حضور زوج در محضر برای ثبت طلاق توافقی نمی توان بدون حضور زوج ،صیغه طلاق را جاری نمود چون حق طلاق با مرد است و طلاق بدون رضایت او ،علی الاصول ممکن نیست.

با این حال در این باره یک ترفند حقوقی وجود دارد که ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده بدین بیان آن را اعلام داشته است: هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

پس زن می تواند با گرفتن وکالتنامه بلاعزل در دفاتر اسناد رسمی و یا با درج وکالت وی برای اجرای صیغه طلاق از جانب مرد در گواهی عدم امکان سازش ،این مانع را از میان بردارد.

در مورد عدم حضور زوج در محضر برای ثبت طلاق توافقی اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

اثر عدم حضور زوج در محضر برای ثبت طلاق توافقی چیست؟

سوال: در خصوص طلاق توافقي پس از صدور راي و مراجعه زوجه به دفترخانه زوج مراجعه ننموده است و دو بار نيز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گرديده ولي زوج حاضر نگرديده است لذا خواهشمند است در خصوص اجراء يا عدم اجراي صيغه طلاق اين مرجع را ارشاد فرمائيد ضمنا مدت گواهي هنوز منقضي نگرديده است.

نظریه مشورتى شماره ۷/۹۳/۸۰۶ مورخ ۹۳/۴/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:

   ۱. در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

   ۲. در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی بامضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

بیشتر بدانید: معنا و مفهوم حق طلاق زن چیست؟

این مطلب با موضوع عدم حضور زوج در محضر برای ثبت طلاق توافقی تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*