آیا رضایت شاکی،جنبه عمومی جرم ضرب و جرح را منتفی می سازد؟

دعاوی کیفری

جنبه عمومی جرم ضرب و جرح،علی رغم گذشت شاکی پرونده،همچنان پابرجاست.در واقع جنبه عمومی جرم ضرب و جرح ،ضمانت اجرای رفتار مجرمانه و هنجارشکنی است که مجرم با ارتکاب بزه مذکور در جامعه ایجاد نموده است.

Image result for ‫ضرب و جرح ‬‎

در این باره از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،دادنامه ای به تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ صادر گردیده است که ذیلاً درج می گردد:

در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، اعلام رضایت شاکی صرفاً موجب منتفی شدن جنبۀ خصوصی جرم (پرداخت دیه) می گردد، اما جنبۀ عمومی جرم همچنان به قوت خود باقی است و اعلام رضایت فقط می تواند به استناد مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی از موجبات تخفیف مجازات باشد.

رای بدوی

درخصوص اتهام آقای م. فرزند م. دایر بر جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای م. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران، با توجه به محتویات پرونده، شکایت اولیه شاکی، اقرار متهم، مجرمیت نامبرده از حیث جنبه عمومی بزه محرز است دادگاه به استناد ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی با رعایت مفاد ماده ۲۲ همان قانون به لحاظ اعلام رضایت شاکی در جلسه دادگاه، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص مطالبه دیه از ناحیه شاکی نظر به رضایت مشارالیه به استناد ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران – جعفریان

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۴۳۵ مورخ ۱۴/۴/۹۱ شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس آن از حیث جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای م. ، محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی گردیده است، از توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات نامبرده به شرح منعکس در پرونده، اعتراض موجهی که موجب نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه باشد به عمل نیاورده است و ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض-عنه در این قسمت تأیید می‌ گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان – مستشار دادگاه

علیخانی – نیک نژاد

بیشتر بدانید: گذشت شاکی خصوصی چه اثری دارد؟

 

ارسال پاسخ

*