رای دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی

دعاوی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی از موضوعاتی است که به جهت شکایات فراوان،آرای متفاوتی صادر شده است.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به شرایط قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی رای مهمی صادر نموده که قسمت اصلی آن در زیر درج می گردد:

رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳-۲۱۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

“…با توجه به اینکه اولاً، به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می گیرند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده ۴۷ قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: «به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است.» بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد…”

این مطلب با موضوع رای دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*