شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار در دیوان عدالت اداری|نمونه دادنامه

دعاوی دیوان عدالت اداری

شکایت از سازمان بورس در دیوان عدالت اداری / شکایت از سازمان بورس در دیوان عدالت اداری  موضوع نوشتار حاضر است.

در دادنامه زیر ملاحظه می گردد به استناد اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار جزو موسسات عمومی غیردولتی است ، رسیدگی به شکایت از سازمان بورس در دیوان عدالت اداری مجاز اعلام نشده است.

شکایت از سازمان بورس در دیوان عدالت اداری

نکته : به گفته وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری ( مسعود فریدنی ) در مورد شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار در دیوان عدالت اداری و در بحث صلاحیت دیوان عدالت اداری می بایست بین شکایت از اقدام یا تصمیم سازمان بورس از یک سو و مصوبات و آیین نامه های سازمان مذکور تفاوت قائل شد.

دادنامه در مورد شکایت از سازمان بورس در دیوان عدالت اداری

عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از سازمان بورس و اوراق بهادار

از آنجایی که سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون فهرست نهادها و موُسسات عمومی غیر دولتی بر شمرده نشده است، رسیدگی به شکایت از این سازمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.

شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۵۸

راُی

با ملاحظه اوراق پرونده و لوایح دفاعیه و توضیحات شاکی و نماینده سازمان طرف شکایت به شرح صورتجلسه مورخ ۹۰/۵/۲ منعکس در پرونده و سوابق یک جلد پرونده ارسالی ماده ۱۶ آیین نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزار 《 در قالب شخصیت حقوقی》 مصوب جلسه ۸۳/۹/۱۶ شورای بورس بر موضوع شکایت شاکی حاکمیت دارد ماده مزبور مقرر می دارد:

 پس از تاُیید صلاحیت و واجد شرایط بودن متقاضی و رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل آن توسط بانک مرکزی ، مجوز کارگزاری از طریق هیات مدیره بورس صادر می گردد پس از آن ثبت شرکت کارگزاری انجام می گیرد نظر به اینکه حسب مفاد نامه شماره ۵۰۴/۱ – ۸۳/۳/۲۴ دبیرخانه شورای بورس هیاُت پذیرش با درخواست آقای ع.ع مازاد مبنی بر اخذ شرکت توسط ایشان را به استناد ماده ۱۱ قانون تاُسیس بورس اوراق بهادار ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاُسیس شرکت کارگزاری به مدیریت عاملی نامبرده را با رعایت سایر مقررات تایید می نماید.

 و با عنایت به اینکه به استناد بند ۱۳ مصوبه ۸۴/۵/۱ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تقاضای کارگزاری شرکت سامانه به مدیر عاملی شاکی و مرکز ثبت قزوین و با سرمایه ۷ میلیارد ریالی به انفاق آراء مورد تصویب قرار گرفته است شورای بورس و هیُت پذیرش طبق نامه شماره ۱۶۱۴ – ۸۴/۱۰/۴ در پاسخ به استعلام سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار جهت فعالیت کارگزاری در شهرستان قزوین را تاُیید می نماید شورای بورس و هیاُت پذیرش طی نامه شماره ۲۰۲۵ -۸۴/۱۲/۲۰ مجدداً صلاحیت عضویت شرکت کارگزاری سامانه در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار جهت فعالیت کارگزاری در شهرستان قزوین را تایید می نماید

 لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی مستنداً به ماده ۱۶ آیین نامه فوق الذکر وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد.

 رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری – مستشاران شعبه

منبع دادنامه : پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب با موضوع شکایت از سازمان بورس در دیوان عدالت اداری و بحث صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط مسعود فریدنی ( وکیل در دیوان عدالت اداری ) تنظیم گردیده است.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

پیشنهاد بازدید : دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداریها

 

ارسال پاسخ

*