خواندگان دعوی ابطال سند رسمی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

خواندگان دعوی ابطال سند رسمی در دادخواست ابطال سند رسمی چه اشخاصی هستند؟

در دعوای ابطال سند رسمی اعم از اینکه مورد دعوی ابطال سند قطعی غیرمنقول تنظیمی در دفترخانه (بنچاق) باشد یا سند مالکیت ثبتی،تعیین خواندگان دعوی ابطال سند رسمی اهمیت زیادی دارد.

در واقع در مواردی خواهان مدعی است که فروشنده ای که ملک را به او انتقال داده است یا شخص ثالثی(فضولتاً)ملک وی را به غیر انتقال داده است.

معمولاً بر اساس بنچاق دفترخانه ،سند مالکیت ثبتی صادر می شود.

بیشتر بدانید: بنچاق چیست؟

سوال: آیا در دعوای ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه یا دادخواست ابطال سند مالکیت،صرفاً شخصی که با خواهان دارای رابطه مستقیم قراردادی است طرف دعوی قرار می گیرد یا ایادی و مالکین جدید نیز بایستی به عنوان خواندگان دعوی ابطال سند رسمیطرف دعوی قرار گیرند؟

از طرفی آیا در املاک مشاعی لازم است کلیه مالکین مشاعی به عنوان خواندگان دعوی ابطال سند رسمی در ستون خوانده درج گردند یا خیر؟

در مورد سوال اخیر اختلاف رویه وجود دارد حال آنکه اصولاً هیچ دلیل قانونی برای طرف دعوی قرار دادن مالکین مشاعی بی طرف در روابط قراردادی مورد دعوی وجود ندارد.

اما در مورد انتقال مورد معامله به اشخاص ثالث به طور قطع توجهاً به تاثیر مسقیم نتیجه دعوی در حقوق مالکانه آنها،بایستی اسامی منتقل الیهم نیز در شمار خواندگان دعوی ابطال سند رسمی قید گردد

نمونه دادنامه درباره خواندگان دعوی ابطال سند رسمی

دعوی ابطال سنـد رسمی انتقـال ملک، لزومـاً می‌بایـست به طرفیت کلیه ناقلین و منتقل‌الیهم و متصرفین  مشاعی اقامه شود و اگر دعوی به طرفیت برخی از آنها طرح شود قابلیت استماع ندارد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸  شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۸

رای بدوی

در خصوص دادخواست ح.الف. به طرفیــت ۱ـ الـف.خ. ۲ـ م.ذ. ۳ـ ح.ق. به خواسته ابطال سند ۲۰۰ متر مربع از سه دانگ مشاع قطعه زمین ۸۰۸۵ متر مربعی در پلاک ۲۸۱۶۳/۱۳۸  بخش ۱۲ تهران، با توجه به محتویات پرونده و استعلام واصله از اداره‌ی ثبت اسناد مربوطه که به شماره‌ی ۲۵۱۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر دادگاه شده، نظر به اینکه خواهان مالکیتی در پلاک مذکور ندارد لذا دعوی نامبرده به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۱۱۷۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ح.الف. به خواسته ابطال سند ۲۰۰ متر مربع از سه دانگ مشاع یک قطعـه زمیـن به مساحت ۸۰۸۵ متر مربع به پلاک ثبتی ۲۸۱۶۳/۱۳۸ واقع در بخش ۱۲ تهران اشعار دارد، در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که؛ اولاًـ در دعوی ابطال سند لزوماً می‌بایست دعوی به طرفیت کلیه ناقلین و منتقل‌الیهم و ساکنین مشاعی اقامه شود که در مانحن‌فیه به موجب پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مالکیت الف.خ. نسبت به سه دانگ از پلاک مختلف‌فیه به صورت مشاعی بوده که مشارالیـه به موجب اسناد انتقالی به شماره ۲۰۷۷۹۹ مورخ ۲۱/۴/۷۶ تنظیمی در دفترخانه ۴۴۴ تهران دو دانگ از سه دانـگ آن را به س.ت. و م.ذ. انتقال داده است که در دعوی مطروحه صرفاً م.ذ. طرف دعوی واقع شده است. ثانیاًـ علاوه بر افـراد مذکـور، به موجب مفاد پاسخ استعلام سه دانگ دیگر از پلاک مبحوث‌عنه به نام اشخاص ثالث بوده که لزوماً می‌بایست دعوی به طرفیت آنان نیز اقامه گردد که بدین گونه عمل نشده است و لذا در وضعیت موجـود دعـوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنـداً به ماده ۳۵۵ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- امانی شلمزاری ـ کریمی

منبع دادنامه : نمونه آرا قوه قضاییه

این مطلب با موضوع نمونه رای ابطال سند و خواندگان دعوی ابطال سند رسمی در دادخواست ابطال سند رسمی تدوین گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*