قرارداد ،پایه روابط حقوقی افراد و تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین است.از همین رو شرایط و مفاد قرارداد،در موقع بروز اختلاف و بویژه سودجویی یکی از طرفین،ممکن است موجب احقاق حق و یا ایراد ضرر مالی برای طرف دیگر گردد.
مشاوره در زمینه تنظیم قراردادها و پذیرش وکالت و داوری در دعاوی ناشی از قراردادها مانند فسخ و بطلان قرارداد ،مطالبه خسارت و الزام متخلف به ایفای تعهدات قراردادی از دیگر خدمات این دفتر است.