آیا قید وجه التزام در قرارداد،بیانگر اختیار فسخ برای مشروط له می باشد؟

دعاوی حقوقی

《 صرف وجود وجه التزام کافی ، برای عدم انجام تعهد انجام تعهد و فسخ قول نامه و پرداخت آن نیست.》 سئوال : در اکثر قولنامه ها و مبایعه نامه ها عبارت زیر 《 اگر هریک از طرفین معامله به هر عنوان از معامله منصرف شود باید مبلغ … ریال به عنوان خسارت به طرف […]

توقیف ملک بر اساس بیع نامه عادی

دعاوی ملکی

 توقیف ملک بر اساس بیع نامه عادی چه شرایط دارد؟برابر ماده ۲۲ قانون ثبت از نظر دولت تنها کسی که مالک رسمی است یعنی ملک در دفتر املاک اداره ثبت به نام او ثبت شده است مالک به حساب می آید زیرا ترتیب اثر دادن به اسناد عادی مالکیت زمین توجهاً به ثبت نشدن آنها […]