ابطال مصوبات کمیسیون ماده پنج- شکایت از کمیسیون ماده پنج- نمونه رای دیوان عدالت درباره کمیسیون ماده پنج

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری که در عرف حقوقی از آن به عنوان «کمیسیون طرح تفصیلی»نیز یاد می شود دارای وظایف و اختیارات مشخصی است . تعیین و تغییر کاربریها با لحاظ رعایت اصول و ضوابط فنی در محدوده طرحهای شهری،عمده ترین کارکرد کمیسیون مذکور است.   با این حال […]

عوارض شهرداری :رأي شماره ۱۲۶۲ ديوان عدالت اداري

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

رأي شماره ۱۲۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مصوبه شماره ۷۹۳ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر گلدشت در خصوص اعطاء ۲۵درصد تخفيف عوارض شهرداري خلاف قانون است و ابطال مي شود شماره هـ/۹۴/۲۵۲                                                                      ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يک نسخه از رأي هيأت عمومي […]