مقید بودن مهلت اعتراض به آراء کمیسیونهای اداری در دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری قوانین و مقررات

در قانون جدید دیوان عدالت اداری که با عنوان قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،تصویب گردیده است؛بر خلاف قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵؛اعتراض به آراء هیأتها و کمیسیونهای اداری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری،هیأتهای تخلفات اداری،کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی و کمیسیونهای مشابه؛مقید به مهلت می باشد.لذا فرد معترض بایستی ظرف […]

نظارت براجرای مقررات بهداشتی در بازارها واماکن عمومی بر عهده چه نهادی است؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر وحومه واجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه ومردم ونظارت در تطبیق وضع دکاکین ومغازه  وفروشگاه ها واماکن عمومی با قواعد وظایف شهرداری می باشد. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۶۱۲ مورخ : ۱۳۹۲/۳/۲۵ راُی دیوان شاکی به شرح دادخواست وبا عنایت به پلاک ثبتی … در عرصه …. شهرداری که مالک ملک […]