آیا در صورت موجل(وعده دار)بودن ثمن معامله،حق حبس، باقی و از سوی خریدار،قابل استناد است؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

در صورت مؤجل بودن ثمن، حق حبس برای خریدار ایجاد نمی‌شود تا به اتکا آن بتواند پرداخت ثمن را موکول به تسلیم مبیع نماید. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۲۴ رای دیوان عالی کشور باملاحظه دادنامه فرجام‌خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات فرجامی وارد و دادنامه فرجام‌خواسته واجد ایراد است […]

آیا قید وجه التزام در قرارداد،بیانگر اختیار فسخ برای مشروط له می باشد؟

دعاوی حقوقی

《 صرف وجود وجه التزام کافی ، برای عدم انجام تعهد انجام تعهد و فسخ قول نامه و پرداخت آن نیست.》 سئوال : در اکثر قولنامه ها و مبایعه نامه ها عبارت زیر 《 اگر هریک از طرفین معامله به هر عنوان از معامله منصرف شود باید مبلغ … ریال به عنوان خسارت به طرف […]