قانون ثبت اختراعات،طر ح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

اخبار دعاوی تجاری دعاوی مدنی قوانین و مقررات

قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم مصوب ۱۳۸۶مهمترین قانون مرتبط با اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران است. لذا صاحبان و ذی نفعان اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی و نیز قضات و وکلا می بایست حسب مورد برای انتخاب علامت تجاری و نحوه نقل و انتقال حقوق ناشی از این […]