رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تغيير کاربری اراضی زراعی و باغها

دعاوی کیفری دعاوی ملکی

در اصلاحیه سال ۸۵ قانون حفظ کاربری اراضر زراعی و باغها مجازات قلع و قمع به ضمانت اجرای جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها اضافه شد ولی چون اثر قانون تنها نسبت به آینده است،محکوم نمودن مرتکبین تغییر کاربری غیر مجاز در فاصله زمانی بین سال ۷۴ تا اصلاحیه ۸۵ صحیح نیست رای وحدت […]