صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در اراضی با کاربری باغ، اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف طرح تفصیلی ، واجد منع قانونی است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۳۳۶ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ راُی دیوان در خصوص دادخواست آقای (ر.ح) به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده […]

عدم تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان برای املاک خارج از محدوده شهر ‌

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان برای املاک خارج از محدوده شهر توجیه قانونی ندارد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۵۷۷ مورخ : ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ راُی دیوان صرف نظر از اینکه ملک مورد نظر بر حسب طرح تفصیلی جامع شهر اردبیل ، فضای آموزشی بوده و با توجه به اینکه به استناد سند رسمی دارای کاربری زراعی و خارج […]