وصول مبالغی با عنوان« عوارض بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز»توسط شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی قوانین و مقررات

شهرداری اردبیل در اجرای مصوبه شورای اسلامی آن شهر،مبالغی را تحت عنوان«بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز»از شهروندان مطالبه نموده ولی سازمان بازرسی کل کشور از این مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،شکایت نموده که ذیلاً گردشکار کامل و رای هیأت،درج می گردد: شماره دادنامه: ۴۴۶ تاريخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۱ مرجع […]

دادنامه دیوان عدالت اداری درباره تعرفه عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها قوانین و مقررات

شورای اسلامی شهر باقر شهر از توابع استان تهران،مبادرت به وضع عوارضی با عنوان عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات در حوزه شهرداری باقرشهر،نموده است که این مصوبه مورد اعتراض و شکایت مدیر عامل سازمان بهشت زهرا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و هیأت مذکور به شرح گردشکار […]

لزوم توجه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به مفاد و مندرجات اسناد رسمی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

کمیسیونهای موضوع ماده صد قانون شهرداری،در جریان رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر،دارای اقتدار مطلق و سلیقه ای نیستند بلکه مانند سایر مراجع و کمیسیونهای اداری،مکلف به مراعات اصول و ضوابط حقوقی می باشند. در دادنامه ذیل،شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری،رأی کمیسیون ماده صد را به لحاظ اعتبار ندادن به مفاد […]