وکیل امور شهرداری در تهران

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

 وکیل امور شهرداری چه قابلیتی دارد؟ وکیل متخصص در امور شهرداری که به صورت تخصصی در زمینه امور شهرداری در دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی وکالت دعاوی شهرداری را بر عهده می گیرد،دارای چه مشخصه های حقوقی و فنی است؟ آیا شما برای شکایت علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری به  وکیل امور شهرداری […]