حقوق پدید آورندگان نرم افزارها

اخبار دعاوی مدنی قوانین و مقررات

قانون حمایت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار هاي رايانه اي- مصوب ۱۳۷۹ ماده ۱- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه اي نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق […]