شکایت از شهرداری برای صدور پایان کار

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

صدور پایان کار ، فرع بر احداث بنا و اتمام آن است و نظر به عدم احداث بنا ، الزام شهرداری به صدور پایان کار ، سالبه به انتفای موضوع می باشد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۱۲ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۱۸ راُی دیوان درخصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری تهران … با توجه به محتویات و اسناد و […]

عوارض نقل و انتقال املاک:دیوان عدالت اداری

اخبار دعاوی شهرداری ها

عوارض نقل و انتقال املاک .شهرداری شهر مرند از توابع استان آذربایجان شرقی بر اساس مصوبه شورای شهر،عوارضی تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک ،مستغلات،مستحدثات،از شهروندان مطالبه نموده که این اقدام شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،را در پی داشته است و هیأت مذکور به شرح دادنامه زیر،حکم بر ابطال این قسمت از […]