آیا قید وجه التزام در قرارداد،بیانگر اختیار فسخ برای مشروط له می باشد؟

دعاوی حقوقی

《 صرف وجود وجه التزام کافی ، برای عدم انجام تعهد انجام تعهد و فسخ قول نامه و پرداخت آن نیست.》 سئوال : در اکثر قولنامه ها و مبایعه نامه ها عبارت زیر 《 اگر هریک از طرفین معامله به هر عنوان از معامله منصرف شود باید مبلغ … ریال به عنوان خسارت به طرف […]

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

《 ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به عدم تعقیب عملیات اجرایی ظرف ۵ سال از ناحیه محکومّ له در صورتی است که عدم تعقیب مستند به فعل محکومّ له باشد و کوتاهی ماُمور اجراء شامل آن نمی شود.》 سئوال : چنانچه محکومّ له ، پس از صدور اجرائیه نسبت به توقیف اموال محکومّ […]

صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در اراضی با کاربری باغ، اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف طرح تفصیلی ، واجد منع قانونی است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۳۳۶ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ راُی دیوان در خصوص دادخواست آقای (ر.ح) به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده […]