رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری اراضی شهری به شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری اراضی شهری به شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ که در زیر درج می گردد مشخصاً در این باره است که آیا درخواست تغییر کاربری زمین توسط مالک ،کمیسیون ماده ۵ و شهرداری را مأخوذ به قبول درخواست می نماید؟ مردم سوالات خود را در این مباحث به این […]

دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی به شکایت از بانک قرض الحسنه ندارد

دعاوی دیوان عدالت اداری مقالات

نظر به اینکه بانک قرض الحسنه مهرایران ، یک نهاد غیر دولتی می باشد، رسیدگی به شکایت علیه آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۶۱۸ مورخ: ۱۳۹۲/۳/۲۹ راُی دیوان با توجه به اینکه براساس محتویات پرونده ( به خواسته اعتراض به عدم جذب واستخدام) ،طرف شکایت مرجع غیردولتی است وبه همین جهت […]