دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی به شکایت از بانک قرض الحسنه ندارد

دعاوی دیوان عدالت اداری مقالات

نظر به اینکه بانک قرض الحسنه مهرایران ، یک نهاد غیر دولتی می باشد، رسیدگی به شکایت علیه آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۶۱۸ مورخ: ۱۳۹۲/۳/۲۹ راُی دیوان با توجه به اینکه براساس محتویات پرونده ( به خواسته اعتراض به عدم جذب واستخدام) ،طرف شکایت مرجع غیردولتی است وبه همین جهت […]

الزام به تنظیم سند رسمی املاک

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی املاک اعم از اینکه ملک مورد ادعای خواهان،آپارتمان ،زمین فاقد اعیانی،دارای عرصه و اعیان،دارای کاربری زراعی و باغی باشند یا در محدوده و حریم شهر؛ از جمله دعاوی و پرونده هایی است که به کارگیری یک وکیل متخصص املاک و اراضی در موقع طرح دادخواست تنظیم سند رسمی آنها، […]

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تغيير کاربری اراضی زراعی و باغها

دعاوی کیفری دعاوی ملکی

در اصلاحیه سال ۸۵ قانون حفظ کاربری اراضر زراعی و باغها مجازات قلع و قمع به ضمانت اجرای جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها اضافه شد ولی چون اثر قانون تنها نسبت به آینده است،محکوم نمودن مرتکبین تغییر کاربری غیر مجاز در فاصله زمانی بین سال ۷۴ تا اصلاحیه ۸۵ صحیح نیست رای وحدت […]