لزوم توجه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به مفاد و مندرجات اسناد رسمی

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

کمیسیونهای موضوع ماده صد قانون شهرداری،در جریان رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر،دارای اقتدار مطلق و سلیقه ای نیستند بلکه مانند سایر مراجع و کمیسیونهای اداری،مکلف به مراعات اصول و ضوابط حقوقی می باشند. در دادنامه ذیل،شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری،رأی کمیسیون ماده صد را به لحاظ اعتبار ندادن به مفاد […]