آیا قید وجه التزام در قرارداد،بیانگر اختیار فسخ برای مشروط له می باشد؟

دعاوی حقوقی

《 صرف وجود وجه التزام کافی ، برای عدم انجام تعهد انجام تعهد و فسخ قول نامه و پرداخت آن نیست.》 سئوال : در اکثر قولنامه ها و مبایعه نامه ها عبارت زیر 《 اگر هریک از طرفین معامله به هر عنوان از معامله منصرف شود باید مبلغ … ریال به عنوان خسارت به طرف […]

رسیدگی به دعاوی قراردادها به جهت ترافعی بودن،خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

دعاوی قراردادها و اختلافات ناشی از آن به جهت ماهیت ترافعی آنها،در صلاحیت عام دادگاههای عمومی است.نمونه دادنامه زیر که از شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری و در زمان حاکمیت قانون سابق دیوان عدالت که تک مرحله ای بودن رسیدگی دعاوی در این مرجع را تشریع نموده بود؛ در این ارتباط می باشد: پرداخت غرامت […]