شکایت از شهرداری برای صدور پایان کار

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

صدور پایان کار ، فرع بر احداث بنا و اتمام آن است و نظر به عدم احداث بنا ، الزام شهرداری به صدور پایان کار ، سالبه به انتفای موضوع می باشد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۱۲ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۱۸ راُی دیوان درخصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری تهران … با توجه به محتویات و اسناد و […]