رسیدگی به دعاوی قراردادها به جهت ترافعی بودن،خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

دعاوی قراردادها و اختلافات ناشی از آن به جهت ماهیت ترافعی آنها،در صلاحیت عام دادگاههای عمومی است.نمونه دادنامه زیر که از شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری و در زمان حاکمیت قانون سابق دیوان عدالت که تک مرحله ای بودن رسیدگی دعاوی در این مرجع را تشریع نموده بود؛ در این ارتباط می باشد: پرداخت غرامت […]

دادنامه دیوان عدالت اداری درباره تعرفه عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها قوانین و مقررات

شورای اسلامی شهر باقر شهر از توابع استان تهران،مبادرت به وضع عوارضی با عنوان عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات در حوزه شهرداری باقرشهر،نموده است که این مصوبه مورد اعتراض و شکایت مدیر عامل سازمان بهشت زهرا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و هیأت مذکور به شرح گردشکار […]