اقامه دعوی علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری به علت خسارات وارده به ساختمان

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

اقامه دعوی علیه شهرداری (نمونه دادنامه) نظر به تعلل و قصور شهرداری در ایجاد کانال جهت جمع آوری آب های سطحی و در نتیجه نفوذ آب به ساختمان خواهان ، حکم به تصدیق ورود خسارت صادر می شود. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۲۲۷ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۱۲ راُی دیوان ملاحظه می گردد شاکی … به طرفیت شهرداری شهرستان […]

دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاُسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ، متوجه شهرداری نیست.   شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۴۵ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ راُی دیوان در مورد دعوی ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ ملاحظه می گردد شکات فوق الذکر به طرفیت شهرداری رشت و کمیسیون ماده ۵ [ قانون […]

وضعیت استخدامی:رأي شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اخبار دعاوی دیوان عدالت اداری

رأي شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ شماره هـ/۹۲/۷۶۳ـ ۴۰۹                                                              ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يک نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به […]