شکایت از شهرداری برای صدور پایان کار

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

صدور پایان کار ، فرع بر احداث بنا و اتمام آن است و نظر به عدم احداث بنا ، الزام شهرداری به صدور پایان کار ، سالبه به انتفای موضوع می باشد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۱۲ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۱۸ راُی دیوان درخصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری تهران … با توجه به محتویات و اسناد و […]

نظارت براجرای مقررات بهداشتی در بازارها واماکن عمومی بر عهده چه نهادی است؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر وحومه واجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه ومردم ونظارت در تطبیق وضع دکاکین ومغازه  وفروشگاه ها واماکن عمومی با قواعد وظایف شهرداری می باشد. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۶۱۲ مورخ : ۱۳۹۲/۳/۲۵ راُی دیوان شاکی به شرح دادخواست وبا عنایت به پلاک ثبتی … در عرصه …. شهرداری که مالک ملک […]